Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Najem w JTBS „Daszek” Sp. z o.o. krok po kroku

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” sp. z o.o. oferuje mieszkania w standardzie „pod klucz”, wynajmuje je na zasadzie partycypacji i kaucji, które podlegają zwrotowi oraz rewaloryzacji w przypadku zakończenia umowy najmu.

Celem takiej formuły wynajmu jest zapewnienie lokali mieszkalnych dobrej jakości osobom i rodzinom, które nie mogą lub nie chcą zaciągać długoletniego kredytu hipotecznego.

Mieszkania są również przyznawane osobom i rodzinom, które zostają skierowane do JTBS „Daszek” sp. z o. o. z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Mieszkania są dostępne we wszystkich budynkach mieszkalnych w przypadku ich opuszczenia przez poprzedniego Najemcę.

Spółka prowadzi również wynajem mieszkań w nowych budynkach, powstających w ramach prowadzonych przez JTBS „Daszek” sp. z o. o. inwestycji.

Krok 1

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO LOKALU I PODPISANIE UMOWY PARTYCYPACJI

Przed podpisaniem umowy partycypacji należy zapoznać się z warunkami wynajmu i obejrzeć lokal. Jeśli lokal spełnia oczekiwania następuje podpisanie umowy partycypacji, która wiąże się z wpłatą kosztów partycypacji.

Partycypacja – to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo do wynajęcia lokalu z zasobów JTBS „Daszek” sp. z o.o. Kwota partycypacji nie może przekroczyć 25% kosztów budowy tego lokalu mieszkalnego.

Krok 2

PARTYCYPANT PO WPŁACIE KOSZTÓW PARTYCYPACJI MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI ,WYMOGI USTAWOWE

(Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa Dz. U. z 2021 r. poz 2224 z późn. zm)

- NIE POSIADAĆ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU

- WYKAZYWAĆ ODPOWIEDNI DOCHÓD

 

MAKSYMALNE DOCHODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKROCZYĆ
(NA DZIEŃ 18.11.2022 r.)

Wielkość gospodarstwa domowego Maksymalny dochód
1 – osobowe   7 658,81 zł
2 – osobowe 11 305,86 zł
3 – osobowe 13 858,80 zł
4 – osobowe 16 411,74 zł
5 – osobowe 18 964,67 zł

- MINIMALNY DOCHÓD, JAKI MUSI UDOKUMENTOWAĆ GOSPODARSTWO DOMOWE (NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY NAJMU).

Przykład: Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 6 = wymagany dochód minimalny np. 10,29 zł/m2 x 50 m2 = 514,50 zł x 6 = 3 087,00 zł

DOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(t.j. dz. u. z 2013r., poz. 966 ) liczy się wg następującego wzoru:

 

Przychód Koszty uzyskania przychodu Składki na ubezpieczenie Społeczne Dochód
1 2 3 4 (1-2-3)

Krok 3

JEŚLI PRZYSZŁY NAJEMCA SPEŁNIA WSZYSTKIE WARUNKI, WPŁACA KAUCJĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ NAJEM

Przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Kaucja wynosi 12 – krotność miesięcznego czynszu za dany lokal. Po opuszczeniu lokalu kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu ewentualnych należności z tytułu najmu lokalu. Wartość kaucji wylicza się w sposób następujący: Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 12 = kwota kaucji np. 10,29 zł/m2 x 50 m2 = 514,50 zł x 12 = 6 174,00 zł

Krok 4

OSTATNIM KROKIEM JEST PODPISANIE UMOWY NAJMU I ODBIÓR LOKALU

Umowa najmu z  JTBS „Daszek” Sp. z o.o. jest zawierana na czas nieokreślony. Z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od wynajmującego (zaopatrzenie w wodę – ciepłą i zimną, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w ciepło, wywóz śmieci). Wysokość czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki.