Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o.o.

ZAP U/06/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi okresowej kontroli instalacji gazowych dla JTBS "Daszek" Sp.z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju w

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy wykonania usługi okresowej kontroli instalacji gazowych dla JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w budynkach wielororzinnych i lokalach użytkowych.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Formularz ofertowy.

ZAP U/05/2018 Okresowa kontrola przewodów kominowych - przetarg na wyłonienie Wykonawcy.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi okresowej kontroli przewodów kominowych dla JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju w budynkach wielorodzinnych oraz w lokalach użytkowych w jeje posiadaniu.

1. Zaytanie ofertowe. 

2. Formularz ofertowy.

ZAP/U/04/2018 okresowe koszenie trawy

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi okresowego koszenia trawy dla JTBS "Daszek" Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju na terenach zielonych przy budynkach wielorodzinnych oraz przy lokalach użytkowych będących w jej posiadaniu. [zobacz]

mapka ul. Truskawkowa 1 - 1A
mapka ul. Witczaka 4
mapka ul. Marusarzówny 25 -27
mapka ul. Marusarzówny 29 - 33
mapka ul. Marusarzówny 33
mapka ul. Marusarzówny 35 - 45
mapka ul. Wrocławska 4A
mapka ul. Turystyczna 35A - 37A
mapka ul. Turystyczna 63A
mapka ul. 1 Maja 15

ZP/3/2018 Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy

Jastrzębskie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:

Budowę dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu.

Etap I - Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.

Załączniki do pobrania:

1). Ogłoszenie o zamówieniu.

2). Pozwolenie na budowę.

3). SIWZ wraz z załącznikami

4). Projekt budowlany zamienny nr 1.

5). Projekt wykonawczy zamienny nr 1.

6). Projekt budowlany zamienny nr 2

7). Projekt wykonawczy zamienny nr 2

- architektura

- konstrukcja / żelbety

- instalacje elektryczne

- instalacje saniterne wewnętrzne

8). STWIOR.

9). Przedmiary robót w PDF i ATH

10). Informacja o zmianie terminu składania ofert - informacja o zmianie ogłoszenia

11). Zmiana treści SIWZ w zakresie uzupełnienia dokumentacji - informacja z dnia 23.03.2018r.
Projekt Wykonawczy zamienny nr 2 - Drogi, dojścia i parkingi, niwelacja terenu.

12). Informacja o zmianie terminu składania ofert - informacja o zmianie ogłoszenia

13). Wyjaśnienia do zapytań z dnia 27.03.2018r.

14). Wyjaśnienia do zapytań z dnia 28.03.2018r.
15). Skorygowane przedmiary robót z dnia 28.03.2018r.

16). Wyjaśnienia do zapytań z dnia 29.03.2018r.
17). Skorygowany formularz ofertowy z dnia 29.03.2018r.

18). Wyjaśnienia do zapytania z dnia 30.03.2018r.

19). Informacja z dnia 03.04.2018r. dotycząca terminu otwarcia ofert.

20). Lista ofert w postępowaniu przetargowym

21). Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

Zapytanie ofertowe ZAP U/03/2018 na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017

W oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047
z późn. zm.) Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zawierającego wszystkie elementy określone w art. 83 z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późniejszymi zmianami). [zobacz]
1). Formularz ofertowy.